นางสาวสุรทิพย์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวพิศมัย ชำนิบท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางพวงรัตน์ ชำนาญเลิศกิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงนุฎ สุริโย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายไพศาล เถาว์ประสาท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวลักษมี เรืองศุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา นิวาส
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
นางสาวนริศรา สมภารเพียง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
นางสาวอรทัย ด้วงคง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
นางสาวอารยา วัฒนวงศ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑

ครูพี่เลี้ยง และพนักงานสถานที่

นางวราภรณ์ ศรีแสง
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างประจำ)
นางสมพร พินิจสุวรรณ
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมบัติ ศรีสุวรรณ
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
นายอุชิต ผดุงชัย
ครูภูมิปัญญา
พระมหาบุญศิริ ปุญญวโส
พระภิกษุช่วยสอน
นายชิตพงษ์ โสธิกุล
ครูสอนภาษาจีน
Mr. Hector Ian Rosales Aspacio
ครูสอนภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติ

ว่าง