รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลของนักเรียน
หมายเหตุ
1
9508
เด็กชายธนาธิป  ท้วมอรุณ
2
9627
เด็กชายซัมบรัสโปรวิน  เพรียลี่
3
9631
เด็กชายลำเปรียว  ใหม่
4
9592
เด็กชายเมธี  ประพันธเสน
ดูผลการเรียน
5
9596
เด็กชายณัฐกรณ์   ดวงสิน
ดูผลการเรียน
6
9598
เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่หยี่
ดูผลการเรียน
7
9600
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ทะนานทอง
ดูผลการเรียน
8
9601
เด็กหญิงฐิติกานต์  เถื่อนรอด
ดูผลการเรียน
9
9602
เด็กหญิงสิริรัตน์  จันโท
ดูผลการเรียน
10
9604
เด็กหญิงวิภาดา   พรมสิงห์
ดูผลการเรียน
11
9634
เด็กชายธนวัฒน์   สายบุตร
ดูผลการเรียน
12
9650
เด็กชายเส่งฮะ  ซิ้ม
13
9672
เด็กหญิงกานต์ธิดา เพียวสูงเนิน
ดูผลการเรียน