รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 9439 เด็กหญิงกุลชา  เทียนงาม ขาดเรียนนาน
2 9542 เด็กชายวรากร พละเดช ดูผลการเรียน
3 9559 เด็กหญิงรัญธิตา  สมคิด ดูผลการเรียน
4 9560 เด็กหญิงสราญรัตน์ อธิกะ ดูผลการเรียน
5 9561 เด็กชายอนาวิน  ว่าบ้านพลับ ดูผลการเรียน
6 9562 เด็กหญิงอรนภา  ชูเชิด ดูผลการเรียน
7 9563 เด็กหญิงสโรชา  สุดเอม ดูผลการเรียน
8 9565 เด็กชายชาญณรงค์  อัศวฐิติพงศ์ ดูผลการเรียน
9 9566 เด็กหญิงสิรินทรา  เกตุจันทึก ดูผลการเรียน
10 9585 เด็กชายวรกานต์  เถื่อนรอด ดูผลการเรียน
11 9590 เด็กชายวิชากรณ์  จุมพลมา ดูผลการเรียน
12 9611 เด็กหญิงวาสนา  ขาววิเศษ ดูผลการเรียน
13 9628 เด็กชายซัมบรัสเวียนนา  เพรียลี่ ขาดเรียนนาน
14 9632 เด็กชายสันติภาพ   อามาตมุลตรี ดูผลการเรียน
15 9633 เด็กชายซิติพัทธ์   สุธรรม ดูผลการเรียน
16 9666 เด็กชายปณรรฆ  รัตนวงษ์ ดูผลการเรียน