รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 9521 เด็กชายสุปัญญา  เขตจันทึก ดูผลการเรียน
2 9522 เด็กชายณัชภพ  สังข์ทอง ดูผลการเรียน
3 9523 เด็กชายวุฒิกร  อรุณเรืองศิริเลิศ ดูผลการเรียน
4 9537 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เสือศรีเสริม ดูผลการเรียน
5 9538 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันโท ดูผลการเรียน
6 9540 เด็กหญิงอรกช  เรือนสิก ดูผลการเรียน
7 9541 เด็กหญิงอรพิน  อองมา ดูผลการเรียน
8 9554 เด็กชายธนพล  แซ่จิว ดูผลการเรียน
9 9555 เด็กชายธีรภัทร  พันนาม ดูผลการเรียน
10 9556 เด็กหญิงวิลัย  คุณสว่าง ดูผลการเรียน
11 9570 เด็กชายสงกรานต์  มั่งมูล ดูผลการเรียน
12 9571 เด็กหญิงจันทน์เพลีย
13 9576 เด็กหญิงจิระนันต์  มั่นคง ดูผลการเรียน
14 9577 เด็กหญิงวิ้น คืด
15 9587 เด็กหญิงอริศรา  สวัสดี ดูผลการเรียน
16 9637 เด็กหญิงนิติยา  โสภา ดูผลการเรียน
17 9665 เด็กชายวรัญญู  อัศวบำรุง ดูผลการเรียน
18 9668 เด็กหญิงสุภาพร  ชาวนาหุบ
19 9671 เด็กหญิงวนิดา  อ่อนอิ่ม