รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 ๙๔๕๙ เด็กชายสิงหา  วันดี ดูผลการเรียน
2 ๙๔๖๐ เด็กชายฐิติกร  พละเดช ดูผลการเรียน
3 ๙๔๗๗ เด็กชายทรงศักดิ์  สุภารัตน์ ดูผลการเรียน
4 ๙๔๘๓ เด็กชายธาดาพงษ์  เรืองจันทร์ ดูผลการเรียน
5 ๙๔๙๑ เด็กหญิงวิมลรัตน์  ลายทอง ดูผลการเรียน
6 ๙๕๐๖ เด็กชายภูรินทร์  เกตุจันทึก ดูผลการเรียน
7 ๙๕๐๗ เด็กชายเพชร  เชินชวน ดูผลการเรียน
8 ๙๕๑๒ เด็กหญิงนภาภรณ์  มีธรรม ดูผลการเรียน
9 ๙๕๓๓ เด็กหญิงทิพย์เกษร ทะนานทอง ดูผลการเรียน
10 ๙๕๖๙ เด็กหญิงพิรุฬห์กานต์  มั่งมูล ดูผลการเรียน