รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 9639 เด็กหญิงสุวิเจีย   โซ
2 9640 เด็กชายเทวา   ลี
3 9652 เด็กชายสตูน   โซม
4 9658 เด็กชายวุฒิชัย   บางทราย ดูผลการเรียน
5 9659 เด็กหญิงสุดาวดี    ฉลาด ดูผลการเรียน
6 9660 เด็กชายพีรพัฒน์   คล่องงาน ดูผลการเรียน
7 9661 เด็กหญิงวรัชยา   พรหมจินดา ดูผลการเรียน
8 9662 เด็กชายภาคิน  สีบุตรดา ดูผลการเรียน
9 9667 เด็กชายปานนท์  ศรสุวรรณ์ ดูผลการเรียน
10 9669 เด็กชายนวพล  ปัตตะ ดูผลการเรียน