รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน หมายเหตุ
1 9546 เด็กชายปุริม  เลื่อน
2 9615 เด็กหญิงลิน   ชี
3 9617 เด็กชายเที่ยง    สาด
4 9641 เด็กชายอิทธิกร    พละเดช ดูผลการเรียน
5 9642 เด็กหญิงวรัญญา   พรหมจินดา ดูผลการเรียน
6 9643 เด็กหญิงสุธาสินี    ฉลาด ดูผลการเรียน
7 9645 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ผานันท์ ย้ายสถานศึกษา 29 ก.ค.2563
8 9646 เด็กชายปวินท์      มะโนใจ ดูผลการเรียน
9 9647 เด็กหญิงบุญญาตาล   โสมา ดูผลการเรียน
10 9648 เด็กชายณัฐนนท์   ดวงสิน ดูผลการเรียน
11 9656 เด็กหญิงนันทนัช   นักฟ้อน
12 9657 เด็กหญิงนิดา ดูผลการเรียน
13 9663 เด็กหญิงนภสร  อัศวบำรุง ดูผลการเรียน
14 9665 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคทอง ดูผลการเรียน
15 9770 เด็กหญิงวารินทร์ ดูผลการเรียน